Uudised

“Väga asjatundlik ning paindlik meeskond.” (IFLR1000, 2016)

10.06.2020

Kuidas jõuda muretult hankelepingu sõlmimiseni

Lühikokkuvõte vandeadvokaat Priit Lemberi ettekandest konverentsil Riigihangete Treff 2020.

Hankija
• Tee põhjalik eeltöö, et mõista enda täpseid vajadusi, turul pakutavat ning turuosalisi;
• Varu piisvalt aega kõikide tingimuste ja nõudmiste läbimõtlemiseks;
• Ole paindlik ja julge tunnistada oma vigu – vajadusel muuda hanke tingimusi ka menetluse käigus.

Kõige olulisem on võtta piisavalt aega ning kõik mitu korda läbi mõelda. Kiirustades võib tulemus olla soovitust hoopis erinev.

Praktikas kipuvad keerulisemate hangete puhul jääma funktsionaalsed tehnilised kirjeldused üldsõnaliseks. See, mis on ilmselge hankijale, ei pruugi olla arusaadav taustateadmisteta pakkujale. Kui hankijal on soovitust selge pilt, tuleb see ka hoolikalt sõnadesse panna. Heaks näiteks on projekteerimine ja IT-arendused, kus ikka ja jälle juhtub, et hankija ei saanud päris seda, mida lootis. Enamasti on selle põhjuseks ebatäpne tehniline kirjeldus.

Ressurssi aitab planeerida hankeplaani koostamine (RHS § 9). See on kasulik nii potentsiaalsetele pakkujatele, kui ka aitab hankijal oma tegevust paremini planeerida.

Keerulisemate hangete puhul võiks turu-uuring või passiivne iseseisev uurimustöö olla peaaegu et kohustuslik. Hankija ei saa oma soove täielikult rahuldatud, kui ta ei suuda adekvaatselt oma soove kirja panna, seejuures konkurentsi piisavalt piiramata. Selleks, et tunnetada, milline tingimus piirab konkurentsi ja milline mitte, peaks olema arusaam konkurentsisituatsioonist turul.

Tasub meeles pidada, et omal algatusel „mitteametlikult“ mitmete turuosalistega aktiivne suhtlemine ja konsulteerimine võib hiljem kätte maksta, sest turuosalisi võidakse käsitleda hanke ettevalmistamisel osalejatena ning see on üks võimalikke hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Välistada ei saa ka ametivõimude huviorbiiti sattumist seoses korruptsiooniga.

Väga inimlik ja paraku levinud on olukorrale tegelikkusest positiivsema hinnangu andmine. Sagedased on olukorrad, kus probleemi küll nähti ja kahtlustati, kuid loodeti, et saadakse ise valesti aru või läheb teisiti. Spetsialisti poole nõu saamiseks tasub pöörduda aegsasti.

Pakkuja
• Tutvu väga tähelepanelikult kõikide tingimuste ja nõudmistega;
• Kahtluste tekkimisel või segaduse korral palu hankijalt selgitusi, pea nõu kolleegide või nõustajatega;
• Vajadusel palu hankijal ebaõnnestunud tingimusi muuta;
• Ära jää lootma küsimustele või selgitustaotlustele, need ei peata vaidlustamise tähtaegasid. Vajadusel esita vaidlustus;
• Tunne ja kontrolli enda konkurente.

Pakkuja puhul on kõige tähtsam – kõik dokumendid, tingimused ja nõuded tuleb VÄGA tähelepanelikult läbi töötada. Hankelepingu projekt kipub esialgu tähelepanuta jääma ja sellele hakatakse mõtlema alles siis, kui „leping käes“. See ei tohiks nii olla. Lepingu tingimusi ei saa pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva enam vaidlustada ning edukaks tunnistamise puhul ollakse lepingu tingimustega seotud. Kui pärast pakkumuse edukaks tunnistamist lepingu sõlmimisest taganeda, võib ähvardada kahjunõue ja hüvitama peab hinnavahe järgmise pakkujaga.

Juhul, kui tekib kahtlus hankedokumentide vormi või sisu osas, tasub esitada hankijale küsimusi, paluda tingimusi selgitada või isegi muuta. Nähes sobimatut tingimust, ei pea alati seda kohe Vaidlustuskomisjonis vaidlustama. Tihti ei ole selle taga kurja vandenõud, vaid hankija ei ole lihtsalt osanud asju sellest vaatenurgast arvestada. Samuti on pakkujatel üldjuhul alati turust parem ülevaade kui hankijatel. Kui tegemist on ausa probleemi ja mõistliku ettepanekuga, võib hankija seda kuulda võtta ja tingimusi muuta. Kõige selle eelduseks on, et küsimus on esitatud piisavalt aegsasti. Hankija peab jõudma küsimusele vastata ja vajadusel dokumente muuta.

Siiski tuleb meeles pidada, et küsimuste-vastustega ei saa muuta dokumentide sisu. Vastus saab selgitada tingimuse tõlgendust, aga ei saa muuta tingimusi vastupidiseks. Kõige olulisem – küsimuse esitamine ei peata tähtaegade kulgemist. Näiteks lihthankemenetluses on vaidlustuse esitamise tähtaeg kolm tööpäeva õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest teada saamisest. Kui jääda ootama, et hankija muudaks tingimusi ja seda lõpuks siiski ei tehta, võib alusdokumentide vaidlustamise tähtaeg olla juba möödunud.