Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

20.11.2018

Riigihankemenetlusega seotud kahju hüvitamine

20 novembril 2018 avaldas Dienas bizness HUB Primus Derlingi partneri Kristine Gaigule-Šāvēja artikli riigihankemenetlusega seotud kahju hüvitamise kohta.

Riigihankemenetluses osalemisel võtavad kõik pakkujad teatava majandusliku riski, mis on seotud nende tegevusega, sealhulgas hankemenetluses osalemisega seotud kuludega, pidades silmas võimalust, et võitjaks tunnistatakse teise osaleja pakkumine. Sellise riski võtmisel on pakkujatel siiski õigus tugineda sellele, et hankija tegutseb seaduslikult, s.t järgib riigihankemenetluse põhimõtteid ja seaduse nõudeid, tagades kõigile pakkujatele võrdsed võiduvõimalused. Kui hankija on tegutsenud ebaseaduslikult, s.t vastupidiselt eelnimetatule, mille tulemusena on pakkuja kandnud kahju, on pakkujal õigus nõuda hankija tegevuse tulemusena tekkinud kahju hüvitamist.

Isik võib nõuda riigihankemenetluses hankija ebaseadusliku tegevuse tulemusena tekkinud kahju hüvitamist juhul, kui on võimalik tuvastada põhjuslik seos kahju ja hankija ebaseadusliku tegevuse vahel.

Riigihankemenetlusega seoses tekkinud kahju hüvitamist saab nõuda hankijalt, esitades kohtule hagi haldusmenetluse seaduses ettenähtud korras. Kahju hüvitamist ei saa nõuda hangete järelevalve büroolt.

Isik ei saa kahju hüvitamist nõuda enne, kui on võetud vastu haldusakt hanke võitja kohta või muu otsus, mis oluliselt rikub isiku õigusi ja mida seetõttu loetakse haldusaktiks.

Riigihangete seadus näeb ette, et hankija põhjustatud kahju hüvitatakse kahju hüvitamise seaduses sätestatud korras.

Artiklis käsitletakse ainult sellist kahju, mis on tingitud riigihankemenetlusi reguleerivate sätete rikkumisest enne hankelepingu sõlmimist, s.t kahju, mis hüvitatakse halduskorras.

Elektrooniline version lätikeelsest artiklist on saadaval siin.