Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Konkurentsiõigus, energia ning riigihanked

„Meeskond on tuntud riigihankeid, ehitusõigust ja Euroopa Liidu rahastamist puudutavate küsimuste käsitlemise poolest.“

(EU and Competition, The Legal 500, 2014)

 

Meie konkurentsiõiguse alased teadmised hõlmavad muuhulgas järgnevaid valdkondi: ühinemiskontrollid, kartellikokkulepped, erinevat tüüpi ühinemis- ja ülevõtmistehingute ja kauplemiskokkulepete konkurentsiõiguse piirangud, turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, riigiabi, riigihanked ning avalike teenuste regulatsioonid.

Meie energiaõiguse ja avalike teenustega tegelevatel advokaatidel on vajalikud teadmised ja kogemused tehingute tegemiseks energeetikasektoris ja me nõustame erinevate tööstusharude kliente regulatiivsetes küsimustes. Nõustame oma kliente seoses CO2 saastekvootidega ning nendega kauplemisel, energiaettevõtete tegevuse struktureerimisel, energiaettevõtete asutamisel ja litsentsimise korraldamisel, energiaühenduse ja –varustuse lepingute koostamisel ja sõlmimisel. Viime läbi juriidilisi ja maksualaseid otstarbekusuuringuid seoses energiatõhususmeetmetega. Lisaks nõustame riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi ning ettevõtteid riigihankeid puudutavates küsimustes, sealhulgas riigihankelepingute ning sellega seonduva dokumentatsiooni koostamisel ning läbirääkimisel. Esindame oma kliente ka riigihankevaidlustes. Meeskonnal on laialdased kogemused riigihangete, era- ja avaliku sektori koostööprojektide (PPP) ning projektifinantseerimisega (PFI) seotud küsimustes.

Õigusteenused:

Konkurentsiõigus:

 • Horisontaalsed ja vertikaalsed kokkulepped
 • Ühinemiste kontroll
 • Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine
 • Konkurentsiõiguse vastavusjuhendid ja kontroll
 • Kartellid, kriminaalmenetlused ja leebusprogrammid
 • Koidikuaegsed reidid (nn dawn raids) ja valmistumine
 • Riigiabi
 • Konkurentsiõigust puudutavad vaidlused ja kohtuvaidlused
Energeetika:

 • Energeetika ja infrastruktuuriprojektid
 • Loodusvarade uurimine ja kasutamine
 • Suveräänsus loodusvarade üle
 • Litsentsid, load ja mööndused
 • Energiaharta leping
 • Elektrit, gaasi ja kaugkütet puudutavad regulatsioonid
 • Taastuvenergia
 • Euroopa Liidu teine ja kolmas energiapakett
 • Energia müük ja jaotus

 

Riigihanked:

 • Hankija nõustamine ja esindamine
 • Pakkuja nõustamine ja esindamine
 • Riigihangete protseduuride läbiviimise nõustamine

 

Meie kogemused selles valdkonnas:

Konkurentsiõigus:

 • Invest in Lithuania, Leedu majandusministeeriumi alla kuuluva riikliku investeerimist edendava agentuuri, nõustamine võimaliku riigiabi andmise osas saabuvatele investoritele IT sektoris.
 • Läti suurima põllumajandustootjate ühenduse LPKS LATRAPS kui ühe Latvijas Piens SIA osaniku esindamine keerulises tehingus seoses osaluse suurenemisega, mille hulka kuulus muuhulgas kliendi esindamine Läti konkurentsiametis ühinemisloa saamisel ning ühinemisteate koostamine.
 • Eesti Posti/Omniva (Eesti riigi omanduses olev posti- ja logistikateenuseid osutav ettevõte) edukas esindamine  tsiviilvaidluses seoses väidetava hinnastamisalase rikkumisega (hinnakruvi) otsepostitusturul.
 • Latvijas Pasts VAS (Läti suurima postiteenuse osutaja, mis tegutseb vaba konkurentsi tingimustes) edukas esindamine Hangete Järelevalve Büroo otsuse vaidlustamisel, millega sisuliselt otsustati, et teistel postiettevõtjatel peab olema ligipääs Latvijas Pasts’i postivõrgule ilma Latvijas Pasts’iga lepingut sõlmimata ning universaalse postiteenuse lõppkasutajate jaoks ette nähtud tariifidel.
 • Eesti vanimat alkoholitootja ASi Liviko kaitsmine kartellisüüdistustes.
 • AS Liepājas Metalurgs ja selle tütarettevõtte LSEZ AS Liepājas osta LM’i nõustamine konkurentsiõigust puudutavates küsimustes.
 • Leedu kosmeetikabrändide hulgimüüja nõustamine võimalike riskide ning tegevussuundade osas seoses edasimüügi ainuõiguse andmisega suurimale lõhnade, kosmeetika ja nahahooldustoodete jaemüüjale Leedus.
 • Eesti suurimate sekka kuuluva supermarketite keti Selveri kaitsmine kriminaalasjas kartellisüüdistustes.
 • Rahvusvahelise kindlustusseltsi ERGO nõustamine turu koondumise küsimustes ja horisontaalsetes kokkulepetes.
 • N.R. Energy nõustamine suhetes Konkurentsiametiga seoses soojusenergia tootmise ja müügiga.
 • KredEx‘i, üks vähestest riigi garantiiga finantsasutusi Eestis, esindamine mitmetes halduskohtumenetlustes seoses riigi toetuste tagasimaksmisega, mis anti ettevõtetele elektriautode ostuks.
 • Leedu ühe igapäevaste tööruumide puhastusteenuste pakkuja nõustamine seoses tavatult madalate hindadega riigihankeprojektis.
 • Leedu laborikaitseid läbiviiva ettevõtte nõustamine seoses kõlvatu konkurentsi ning keelatud kokkulepetega Leedu konkurentsiõiguse kohaselt.
 • Leedu ühe juhtiva turu- ja meediauuringute ettevõtte abistamine Leedu konkurentsiametis seoses väidetega ebaausa konkurentsi ja eksitava reklaami osas.
 • Graanul Invest AS’i ühinemisteatele seoses Latgran SIA osaluse omandamisega hinnangu andmine. Läti konkurentsiamet kinnitas meie seisukohta, et tehing on vabastatud teatamiskohustusest.
 • Eesti ühe suurima toidutooja Premia Foods AS’i nõustamine konkurentsiõiguse aspektides seoses ettevõtete koondumisega ning kogu kliendi Baltikumi ja Venemaa jäätise ning külmutatud kaupade äritegevuse müügiga.

 

Energeetika

 • Elering AS‘i nõustamine seoses AS‘i Võrguteenus Valdus, Eesti juhtiva gaasi ülekandevõrgu ettevõtte, 10%-lise osaluse omandamisel SIA ITERDA Latvijalt.
 • Elering AS‘i nõustamine seoses AS‘i Võrguteenus Valdus, Eesti juhtiva gaasi ülekandevõrgu ettevõtte, 37%-lise osaluse omandamisel Gazpromilt.
 • Leedu ühe biogaasi tootja nõustamine seoses biogaasi tehase loomisega Leedus, samuti litsentseerimise, gaasi ülekande- ja jaotusvõrkude küsimustes ja toodetud biogaasi müügi osas riiklikule gaasiettevõttele.
 • Täisühingu, mis on moodustatud kolme juhtiva energia ehitusettevõtte LEC SIA, RECK SIA ja EMPOWER SIA poolt, nõustamine seoses Augstsprieguma tīkls AS’iga (põhivõrguettevõttega) sõlmitud lepingu täitmisel seoses Kurzeme Ring 110 kV ülekandeliinide ehitamisega etapil Ventspils – Tume – Riia, tugevdades neid 330 kV liinidega.
 • Läti kolmanda suurima (kaks esimest on vastavalt TEC 1 ja TEC 2, CHP jaamad, mis on riigi omanduses) soojuse- ja elektri koostootmisjaama (põletades fossiilseid kütuseid) omaniku SIA Juglas Jauda nõustamine igapäevastes küsimustes, samuti esindamine tsiviilvaidlustes seoses rikkumistega, mis pandi toime CHP jaama ehituse ajal ning haldusasjades seoses Kommunaalteenuste Komisjoni otsuste vaidlustamisega, edukas esindamine kohtuvaidluses kindlustusseltsi vastu seoses kahju hüvitamisega.
 • Õigusliku arvamuse koostamine keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministreeriumile seoses kliimamuutusega, sealhulgas kasutamata saastekvoodiühikutega.
 • Suure rahvusvahelise Soome kapitalil põhineva energia infrastruktuuri ehitusettevõtte esindamine ühe suure Siauliali piirkonna trafoalajaama 330/110/10 kV rekonstrueerimise vaidluses.
 • Eesti ühe suurima Eesti riigi omanduses oleva energiaettevõtte nõustamine elektrimüügilepingute ettevalmistamisel.
 • Saksamaa päritolu üle Euroopa tuuleelektrojaamade ehitamisega tegeleva ettevõtte nõustamine seoses kolme tuulepargi planeerimise ja ehitamisega Lätis koguvõimsusega 82,5 MW, sealhulgas läbirääkimine kinnistute omanikega, üüri- ja ehituslepingute koostamine, kaitseribade kooskõlastamine naabritega, koostöö tegemine kohalike omavalitsustega, nõustamine seoses õiguslike looduskaitsepiirangutega, keskkonnamõju hindamisega, litsentside ja ehitislubadega, kaablite marsruutidega, elektrialajaamadega, tee-ehitusega jne.
 • Leedu ühe suurima energiasektoris tegutseva ettevõtte nõustamine ja esindamine vaidluses Leedu rahandusministeeriumi Lithuanian Business Support Agency‘ga (LBSA) seoses kliendi avalduse tagasilükkamisega Euroopa Liidu rahastuseks.
 • Energia verde SIA, üks vähestes ettevõtetest, kes on saanud rangelt piiratud õiguse müüa elektrit kohustusliku hanke korras ja kavatseb ehitada Läti ühe suurima kombineeritud soojuse ja elektri koostootmisjaama, mis kasutab biomassi, nõustamine. Lisaks Nordea Panga huvides projekti juriidilise analüüsi läbiviimine ja selle osas arvamuse esitamine. Nõustamine projekti rahastamise protsessis kui ka kombineeritud soojuse ja elektri koostootmisjaama, mis kasutab biomassi, ehituse kestel.
 • Potentsiaalse energiatõhususe projekti raames õigusliku hinnangu andmine eriseose (ühendada alajaam kõrgepinge elektrivõrku) loomise võimalikkusele. Nõustamise hulka kuulus muuhulgas erinevate rahastamise mudelite väljatöötamine alajaama ehituseks vastavalt tootmisettevõtte vajadustele ja nõustamine seoses omandi üleandmisega ja ehitamiseks tehtud investeeringute tagasisaamisega.

 

Riigihanked

 • ŠKODA VAGÓNKA AS’i nõustamine Läti riigihankealaste õigusnormide osas ning hankedokumentide koostamine seoses  Pasažieru vilciens AS’i poolt korraldatud riigihankemenetlusega, millega sooviti osta 32 uut rongi.
 • IKT-ettevõtte Green IT OÜ esindamine mitmetes riigihankevaidlustes nii vaidlustuskomisjonis kui kohtutes.
 • Jurmala linnavolikogu kui lepingupoole esindamine Riigihangete büroo ees seoses Dubulti kultuuri- ja hariduskeskuse ehitamise hankemenetlusega.
 • Riia linna nõustamine riigihanke küsimustes seoses “Riia linna vajadustele vastava kaabellevi tagamine” hankementlusega.
 • Transiidikeskuse ASi esindamine Riigikohtus pretsedenti loovas kaasuses riigihangete ja kontsessioonide vallas.
 • RE&RE, Läti juhtiva ehitusettevõtja, nõustamine riigihangetega seotud küsimustes.
 • Balti Bussi Group’i, ettevõtte, mis tegeleb mootorsõidukite varuosade jaemüügiga, nõustamine seoses Rezeknes’i valla poolt korraldatud riigihankega 34 uue bussi ostmiseks, riigihanke kogusumma umbes 4 miljonit eurot.
 • Keskkonnainspektsiooni esindamine Riigikohtus hankelepingute muutmise ja lepingust tuleneva tasunõude osas pretsedenti loovas kaasuses.
 • Riigile kuuluva jäätmekäitlusettevõtte Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Leedu ühe suurima jäätmekäitleja, nõustamine erinevates riigihangete vaidlustes.
 • Altumi (Läti Arengu Finantsasutus) nõustamine riighanke küsimustes.
 • MAN Turbo and Diesel’i nõustamine Läti riigihangete seaduse tõlgendamisel.
 • Ühe Euroopa juhtiva veepuhastus ja energia ettevõtte nõustamine keerulistes õiguslikes küsimustes seoses muda töötlemiseks vajalike seadmete ehitamise, käitamise ja hooldamisega Leedus ning sellega seotud vaidlustes.
 • Ühe Itaalia suurima kõrgtehnoloogilise rohelise energia ja jäätmekäitlus ehituseettevõtte nõustamine FIDIC Silver Book (Turn-Key) Contruction projektist tulenevate ehitusõiguse küsimustes seoses suurima ohtlike jäätmete põletamise ja elektrienergia tootmise rajatise ehitamisega Leedus.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi

Kontaktid

Eesti

Advokaadibüroo
Derling Primus OÜ

Äriregistri kood: 14024560
Käibemaksukohustuslase number: EE101866347

Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Kaluri 2, 51004 Tartu

Läti

Sporta str. 11, LV-1013, Riia
 

Leedu

Konstitucijos av. 7,
LT-09308, Vilnius

Liitu uudiskirjaga