Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Konkurence, enerģētika un publiskais iepirkums

“Komanda vislabāk zināma saistībā ar publisko iepirkumu, būvniecības un ES fondu jautājumiem.”
(Strīdu risināšana, The Legal 500, 2014)

Mums ir plaša pieredze  konkurences tiesību lietās, kas attiecas uz apvienošanās kontroli, karteļiem, Konkurences likuma ierobežojumiem attiecībā uz dažāda veida uzņēmumu iegādi un apvienošanos un tirdzniecības līgumiem, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, valsts palīdzību, publisko iepirkumu un sabiedrisko pakalpojumu tiesisko regulējumu.

Mūsu advokātiem, kas nodarbojas ar enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu juridiskajiem jautājumiem, ir gan zināšanas, gan attiecīgā pieredze šajā jomā, un mēs sniedzam juridiskas konsultācijas par tiesisko regulējumu dažādu nozaru klientiem. Mēs sniedzam juridiskas konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar CO2 emisiju kvotām un to tirdzniecību, energoapgādes uzņēmumu komercdarbības strukturēšanu, energoapgādes uzņēmumu dibināšanu un nepieciešamo licenču saņemšanu, energoresursu pieslēgumu un piegādes līgumiem, energoefektivitātes pasākumu ieviešanas iespēju analīzi no nodokļu un juridiskā viedokļa.

Mēs sniedzam palīdzību arī valsts iestādēm, pašvaldībām un uzņēmumiem publiskā iepirkuma jautājumos, ieskaitot iepirkuma līgumu un dokumentu sagatavošanu un saskaņošanu, kā arī nodrošinām klientu pārstāvību strīdos utt.

Mūsu advokātiem ir ievērojama prakse publiskā iepirkuma jomā un publiskās un privātās partnerības (PPP) jautājumos, kas ietver juridisko palīdzību publiskajiem/privātajiem partneriem PPP procedūras dokumentu izstrādē, ieskaitot partnerības līguma analīzi un palīdzību piedāvājuma sagatavošanas un noformēšanas gaitā, iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma līgumu projektu izstrādi, konsultācijas dažādos publiskā iepirkuma tiesību jautājumos, palīdzību klientiem atzinumu saņemšanā no Iepirkumu uzraudzības biroja, klientu pārstāvēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Juridiskie pakalpojumi:

Konkurence: Enerģētika: Publiskais iepirkums:
 • Uzņēmumu apvienošanās kontrole
 • Ļaunprātīga dominējošā stāvokļa izmantošana
 • Konkurences tiesību ievērošana, norādījumi un kontrole
 • Karteļi, kriminālprocesi un iecietības programma
 • Negaidītas pārbaudes un sagatavošanās
 • Valsts atbalsts
 • Strīdi un tiesvedība konkurences jomā
 • Enerģētikas un infrastruktūras projekti
 • Dabas resursu izpēte un izmantošana
 • Suverenitātes princips dabas resursu izmantošanā
 • Licencēšana, atļaujas un koncesijas
 • Enerģētikas hartas nolīgums
 • Elektroenerģijas, gāzes un centrālapkures regulējums
 • Atjaunojamā enerģija
 • ES II un III enerģētikas paketes ieviešana
 • Enerģijas pārdošana un sadale
 • Iepirkuma iestāžu konsultēšana un pārstāvība
 • Pretendentu konsultēšana un pārstāvība
 • Palīdzība publisko iepirkumu procedūru organizēšanā

 

Mūsu pieredze šajā jomā:

Konkurence:

 

 • Konsultācijas valsts investīciju veicināšanas aģentūrai  Invest in Lithuania, kas darbojas Lietuvas Ekonomikas ministrijas  paspārnē, par iespējamo valsts atbalstu ienākošajiem investoriem IT sektorā.
 • Viena no  SIA Latvijas Piens  (100% latviešu zemniekiem piederošs piena pārstrādes uzņēmums, kurā apvienojušās vairāk nekā 600 Latvijas zemnieku saimniecības) esošajiem dalībniekiem – LPKS LATRAPS (lielākais lauksaimniecības kooperatīvs Latvijā ar 894 biedriem) pārstāvība darījumā, kur LATRAPS atpirka citam dalībniekam piederošās kapitāla daļas un pārņēma prasījuma tiesības.
 • Veiksmīgi konsultējām Eesti Post/Omniva (Igaunijas valsts uzņēmums pasta pakalpojumu un loģistikas pakalpojumu sniedzējs) civilprasībā, kas saistīta ar cenu ļaunprātīgu izmantošanu (cenu starpības samazināšanu) pasta tirgū.
 • Latvijas Pasts VAS (Latvijas Pasts ir pasta tirgus komersants, kurš darbojas brīvas konkurences apstākļos) veiksmīga pārstāvība tiesā, pārsūdzot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, ar kuru faktiski tika sankcionēta citu pasta komersantu piekļuve Latvijas Pasta tīklam bez līguma noslēgšanas un par tarifiem, kas paredzēti tikai pasta korespondences sūtītājiem un adresātiem (universālā pasta pakalpojuma lietotājiem).
 • Aizstāvējām Igaunijas vecāko alkohola ražotāju Liviko apsūdzībā par iesaistīšanos kartelī.
 • Juridiskie pakalpojumi AS Liepājas Metalurgs un tā meitas uzņēmumam LSEZ AS Liepājas osta LM konkurences jautājumos.
 • Konsultācijas kosmētikas zīmolu vairumtirgotājam Lietuvā par iespējamiem riskiem un ieteicamo rīcību saistībā ar ekskluzīvām izplatīšanas tiesībām, noslēdzot līgumu ar vienu no lielākajiem smaržu, kosmētikas un ādas kopšanas līdzekļu mazumtirgotājiem Lietuvā.
 • Aizstāvējām Selver – vienu no lielākajām lielveikalu tīklu ķēdēm Igaunijā kriminālapsūdzībā par cenu fiksēšanu.
 • Konsultācijas starptautiskajai apdrošināšanas sabiedrībai ERGO par tirgus koncentrāciju un horizontālo vienošanos.

 

 • Palīdzējām N.R.Energy attiecībās ar konkurenci uzraugošajo institūciju saistībā ar termālās enerģijas ražošanu un pārdošanu.
 • Juridiskās konsultācijas telpu uzkopšanas pakalpojuma sniedzējam Lietuvā lietās par publiskā iepirkuma projektā norādīto pārmērīgi zemo cenu.
 • Juridiskās konsultācijas lielam laboratorisko izmēģinājumu uzņēmumam Lietuvā par negodīgu konkurenci un aizliegtām vienošanām, kā noteikts Lietuvas konkurences likumā.
 • Vadoša tirgus un mediju izpētes uzņēmuma Lietuvā pārstāvība Lietuvas Konkurences padomē pret apgalvotu negodīgu konkurenci un maldinošu reklāmu.

Enerģētika:

 

 • Konsultācijas biogāzes ražotājam Lietuvā par biogāzes ražotnes izveidi Lietuvā, licencēšanas jautājumiem un jautājumiem par gāzes pārvades un sadales tīkliem un saražotās biogāzes pārdošanu valsts gāzes uzņēmumam.
 • Juridisks atbalsts pilnsabiedrībai, kuru izveidojušas trīs vadošās vietējās enerģētikas sabiedrības – LEC SIA, RECK SIA un EMPOWER SIA, saistībā ar līgumu  par Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūvi posmā Ventspils – Tume – Rīga, pastiprinot tās ar 330 kV līniju.
 • Juridiskie pakalpojumi Juglas Jauda SIA, kam pieder trešā lielākā koģenerācijas stacija, kas darbojas ar fosilo kurināmo, Latvijas Republikā (pirmajās divās vietās ierindojas valstij piederošās koģenerācijas stacijas TEC 1 un TEC 2), ikdienas darba jautājumos, kā arī klienta pārstāvība tiesā civillietā par koģenerācijas stacijas būvniecības laikā pieļautajiem pārkāpumiem un administratīvajās lietās par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumiem, veiksmīga klienta pārstāvība tiesvedībā pret apdrošināšanas sabiedrību strīdā par zaudējumu atlīdzības piedziņu.
 • Juridiskā atzinuma sagatavošana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par klimata izmaiņu jautājumiem un konkrēti – par piešķirtajām vienībām.
 • Ievērojama starptautiska Somijas enerģētikas infrastruktūras kapitālās būvniecības uzņēmuma pārstāvība strīdā par lielas reģionālas transformatoru apakšstacijas 330/110/10 kV rekonstrukciju Šauļos.
 • Juridiskās konsultācijas lielam Igaunijas valsts enerģētikas uzņēmumam par elektroenerģijas pārdošanas līgumu sagatavošanu.
 • Konsultācijas Vācijā dibinātam uzņēmumam, kas būvē vēja elektrostacijas visā Eiropā, par trīs vēja parku projektēšanu un būvniecību Latvijā ar kopējo jaudu 82,5 MW, ieskaitot darbu ar zemes īpašniekiem, nomas un būvniecības līgumu sagatavošanu, aizsargjoslu saskaņošanu ar kaimiņiem, sadarbību ar pašvaldībām, jautājumiem par lietu noilgumu saistībā ar dabas aizsardzību, ietekmes uz vidi novērtējumu, licencēm un būvatļaujām, kabeļu trasēm, elektriskajām apakšstacijām, ceļu būvniecību utt.
 • Lietuvas liela enerģētikas nozares uzņēmuma konsultēšana un pārstāvība strīdā ar Lietuvas Republikas Finanšu ministriju un Lietuvas Uzņēmējdarbības atbalsta aģentūru par lēmumu noraidīt klienta pieteikumu ES līdzekļu saņemšanai.
 • Juridisku pakalpojumu sniegšana SIA Energia verde, kas  ir viens no nedaudziem uzņēmumiem, kas ir ieguvis tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un plāno uzbūvēt vienu no lielākajām biomasas koģenerācijas stacijām Latvijā. Pēc Nordea Bank pasūtījuma  veicām projekta padziļinātu izpēti un iesniedzām savu atzinumu bankai. Sniedzām juridisku palīdzību projekta finansēšanas procesa un biomasas koģenerācijas stacijas būvniecības  gaitā.
 • Potenciāla energoefektivitātes projekta ietvaros ir veikts speciāla pieslēguma (pieslēdzot apakšstaciju augstsprieguma elektropadeves tīklam) izveidošanas iespēju juridisks izvērtējums. Juridiskās konsultācijas ietvēra dažādu finansēšanas modeļu  izstrādi apakšstacijas ražojoša uzņēmuma vajadzībām būvniecībai un būvniecības investīciju īpašumtiesību pārejas un investīciju atgūšanas modeļu izstrādi.

Publiskais iepirkums:

 

 • Juridisku pakalpojumu sniegšana uzņēmumam ŠKODA VAGÓNKA AS saistībā ar piedalīšanos Pasažieru vilciens AS izsludinātā iepirkuma procedūrā par 32 jaunu vilcienu piegādi, konsultējot uzņēmumu par  Latvijas publiskā iepirkuma noteikumiem un sagatavojot konkursa dokumentāciju.
 • Sakaru tehnoloģiju uzņēmuma Green IT OÜ pārstāvība dažādās publiskā iepirkuma procedūrās Publisko Iepirkumu apelācijas komitejā un tiesā.
 • Latvijas Pasta VAS (Latvijas Pasts ir pasta tirgus komersants, kurš darbojas brīvas konkurences apstākļos) veiksmīga pārstāvība tiesā, pārsūdzot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, ar kuru faktiski tika sankcionēta citu pasta komersantu piekļuve Latvijas Pasta tīklam bez līguma noslēgšanas un par tarifiem, kas paredzēti tikai pasta korespondences sūtītājiem un adresātiem (universālā pasta pakalpojuma lietotājiem).
 • Jūrmalas domes kā pasūtītāja pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā saistībā ar iepirkuma procedūru par Dubultu kultūras un izglītības centra būvniecību.
 • Juridiskas konsultācijas Rīgas pašvaldībai (RD ITC) publiskā iepirkumu jautājumos saistībā ar konkursu par kabeļu kanālu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības vajadzībām.
 • Pārstāvējām Transiidikeskuse AS strīdā, kas saistīts ar publisko iepirkumu un pakalpojumu koncesiju. Attiecīgais Augstākās tiesas spriedums ir kļuvis par nozīmīgu spriedumu šīs jomas judikatūrā.
 • Juridiskā palīdzība RE&RE (vienam no vadošajiem Latvijas būvniekiem) publisko iepirkumu jautājumos.
 • Juridiskie pakalpojumi uzņēmumam Balti Bussi Grupp AS, kas piedāvā automašīnu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecības pakalpojumus, Rēzeknes pašvaldības organizētajā iepirkumā par 34 jaunu autobusu iegādi par kopējo summu aptuveni 4 miljonu EUR apmērā.
 • Vides inspekcijas pārstāvēšana augstākajā tiesā praksē nozīmīgā strīdā, kas saistīts ar iepirkuma dokumentu grozīšanu un prasījumu par no līguma izrietoša maksājuma samaksu.
 • Valsts atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Marijampolė apskrities atliekų tvarkymo centras, kas ir viens no lielākajiem atkritumu poligonu apsaimniekotājiem Lietuvā, pārstāvība strīdos par publisko iepirkumu.
 • Konsultācijas Latvijas Attīstības  finanšu institūcijai Altum publisko iepirkumu jautājumos.
 • Konsultācijas MAN Turbo and Diesel par Latvijas Publisko iepirkumu likuma interpretāciju.
 • Konsultācijas vienam no vadošajiem Eiropas ūdens attīrīšanas un enerģijas uzņēmumiem sarežģītos juridiskos jautājumos saistībā ar nogulšņu attīrīšanas iekārtu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu Lietuvā un ar to saistītajos strīdos.
 • Konsultācijas vienam no vadošajiem Itālijas augstās tehnoloģijas, zaļās enerģijas un atkritumu apstrādes objektu projektēšanas un būvniecības uzņēmumam par būvniecības likuma jautājumiem atbilstoši FIDIC Sudraba grāmatā noteikto būvniecības projektu (nodošana “zem atslēgas”) saistībā ar lielākā bīstamo atkritumu dedzināšanas un elektroenerģijas ražošanas objekta būvi Lietuvā.

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk

Kontakti

Igaunija

Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Kaluri 2, 51004 Tartu

Latvija

Sporta iela 11, LV-1013, Rīga

Lietuva

Konstitucijos pr. 7,
LT-09308, Viļņa

Pierakstīties jaunumiem