Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Enerģētika

Atbildīgie partneri:

Mūsu advokātiem, kas nodarbojas ar enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu juridiskajiem jautājumiem, ir gan zināšanas, gan attiecīgā pieredze šajā jomā, un mēs sniedzam juridiskas konsultācijas par tiesisko regulējumu dažādu nozaru klientiem. Mēs sniedzam juridiskas konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar CO2 emisiju kvotām un to tirdzniecību, energoapgādes uzņēmumu komercdarbības strukturēšanu, energoapgādes uzņēmumu dibināšanu un nepieciešamo licenču saņemšanu, energoresursu pieslēgumu un piegādes līgumiem, energoefektivitātes pasākumu ieviešanas iespēju analīzi no nodokļu un juridiskā viedokļa.

Juridiskie pakalpojumi:

 • Enerģētikas un infrastruktūras projekti
 • Dabas resursu izpēte un izmantošana
 • Suverenitātes princips dabas resursu izmantošanā
 • Licencēšana, atļaujas un koncesijas
 • Enerģētikas hartas nolīgums
 • Elektroenerģijas, gāzes un centrālapkures regulējums
 • Atjaunojamā enerģija
 • ES II un III enerģētikas paketes ieviešana
 • Enerģijas pārdošana un sadale

Mūsu pieredze šajā jomā:

 • Konsultācijas biogāzes ražotājam Lietuvā par biogāzes ražotnes izveidi Lietuvā, licencēšanas jautājumiem un jautājumiem par gāzes pārvades un sadales tīkliem un saražotās biogāzes pārdošanu valsts gāzes uzņēmumam.
 • Juridisks atbalsts pilnsabiedrībai, kuru izveidojušas trīs vadošās vietējās enerģētikas sabiedrības – LEC SIA, RECK SIA un EMPOWER SIA, saistībā ar līgumu par Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūvi posmā Ventspils – Tume – Rīga, pastiprinot tās ar 330 kV līniju.
 • Juridiskie pakalpojumi Juglas Jauda SIA, kam pieder trešā lielākā koģenerācijas stacija, kas darbojas ar fosilo kurināmo, Latvijas Republikā (pirmajās divās vietās ierindojas valstij piederošās koģenerācijas stacijas TEC 1 un TEC 2), ikdienas darba jautājumos, kā arī klienta pārstāvība tiesā civillietā par koģenerācijas stacijas būvniecības laikā pieļautajiem pārkāpumiem un administratīvajās lietās par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumiem, veiksmīga klienta pārstāvība tiesvedībā pret apdrošināšanas sabiedrību strīdā par zaudējumu atlīdzības piedziņu.
 • Juridiskā atzinuma sagatavošana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par klimata izmaiņu jautājumiem un konkrēti – par piešķirtajām vienībām
 • Ievērojama starptautiska Somijas enerģētikas infrastruktūras kapitālās būvniecības uzņēmuma pārstāvība strīdā par lielas reģionālas transformatoru apakšstacijas 330/110/10 kV rekonstrukciju Šauļos.
 • Juridiskās konsultācijas lielam Igaunijas valsts enerģētikas uzņēmumam par elektroenerģijas pārdošanas līgumu sagatavošanu.
 • Konsultācijas Vācijā dibinātam uzņēmumam, kas būvē vēja elektrostacijas visā Eiropā, par trīs vēja parku projektēšanu un būvniecību Latvijā ar kopējo jaudu 82,5 MW, ieskaitot darbu ar zemes īpašniekiem, nomas un būvniecības līgumu sagatavošanu, aizsargjoslu saskaņošanu ar kaimiņiem, sadarbību ar pašvaldībām, jautājumiem par lietu noilgumu saistībā ar dabas aizsardzību, ietekmes uz vidi novērtējumu, licencēm un būvatļaujām, kabeļu trasēm, elektriskajām apakšstacijām, ceļu būvniecību utt.
 • Lietuvas liela enerģētikas nozares uzņēmuma konsultēšana un pārstāvība strīdā ar Lietuvas Republikas Finanšu ministriju un Lietuvas Uzņēmējdarbības atbalsta aģentūru par lēmumu noraidīt klienta pieteikumu ES līdzekļu saņemšanai.
 • Juridisku pakalpojumu sniegšana SIA Energia verde, kas ir viens no nedaudziem uzņēmumiem, kas ir ieguvis tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un plāno uzbūvēt vienu no lielākajām biomasas koģenerācijas stacijām Latvijā. Pēc Nordea Bank pasūtījuma veicām projekta padziļinātu izpēti un iesniedzām savu atzinumu bankai. Sniedzām juridisku palīdzību projekta finansēšanas procesa un biomasas koģenerācijas stacijas būvniecības gaitā.
 • Potenciāla energoefektivitātes projekta ietvaros ir veikts speciāla pieslēguma (pieslēdzot apakšstaciju augstsprieguma elektropadeves tīklam) izveidošanas iespēju juridisks izvērtējums. Juridiskās konsultācijas ietvēra dažādu finansēšanas modeļu izstrādi apakšstacijas ražojoša uzņēmuma vajadzībām būvniecībai un būvniecības investīciju īpašumtiesību pārejas un investīciju atgūšanas modeļu izstrādi.

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk