Publikācijas

“Augsti profesionālā darba standarti.” (IFLR1000, 2017)

21.06.2019

UR piešķirtas lielākas pilnvaras patiesā labuma guvēja reģistrācijā

2019.gada 17.jūnijā iTiesības tika publicēts PRIMUS DERLING partneres Zanes Eglītes-Fogeles un juristes Alises Veides raksts par to, ka turpmāk Uzņēmumu reģistram tiek piešķirtas lielākas pilnvaras patiesā labuma guvēja reģistrācijā.

Informēs tiesībsargājošās iestādes par nepatiesu ziņu sniegšanu

Ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā tā subjektiem (piemēram, zvērinātiem advokātiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, kredītiestādēm u.c.) noteikts pienākums ziņot Uzņēmumu reģistram (UR) par gadījumiem, kad izpētes gaitā secināts, ka informācija par klienta patieso labuma guvēju neatbilst UR reģistrētajam. Savukārt UR informācija pārbaudes veikšanai jānosūta tiesībsargājošām institūcijām.

Brīdinās citus likuma subjektus par iespējamu informācijas neatbilstību

Saņemot ziņas par informācijas neatbilstību, UR reģistrēs brīdinājumu, ka informācija par patieso labuma guvēju, iespējams, ir nepatiesa. Brīdinājums saglabāsies līdz brīdim, kamēr persona, kas par to ziņojusi, to atsauc vai tiesībaizsardzības iestāde informē UR, ka nav pamata uzskatīt reģistrēto informāciju par nepatiesu.

Tiesības pieprasīt īstenotās kontroles pamatojumu un patiesā labuma guvēja identitāti apliecinošus dokumentus

Ar likuma grozījumiem papildus paredzētas UR tiesības pieprasīt juridiskai personai īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, kā arī dokumentus, kas apstiprina informāciju par patiesā labuma guvēja identitāti. Visticamāk, tas visvairāk varētu ietekmēt uzņēmumus, kuros patiesais labuma guvējs īsteno kontroli ar ārvalstīs reģistrētu juridisku personu vai fizisku personu – nerezidentu starpniecību.

Tiesības izslēgt juridisko personu no reģistra informācijas neiesniegšanas gadījumā

Atbilstoši grozījumiem, ja kapitālsabiedrība, kas bija reģistrēta komercreģistrā līdz 2017.gada 1.decembrim (brīdis, kad stājās spēkā grozījumi, kuros noteica sniegt informāciju par patieso labuma guvēju), nav iesniegusi UR pieteikumu par tās patieso labuma guvēju un mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi minēto trūkumu, tās darbību izbeidz, pamatojoties uz UR lēmumu. Izbeigšanai un likvidācijai piemēro Komerclikuma normas.

Grozījumos jauns pienākums atklāt patieso labuma guvēju noteikts arī ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kas Latvijā reģistrē filiāles vai pārstāvniecības. Tiklīdz stāsies spēkā likumprojekta prasības, ārvalstu uzņēmumiem būs seši mēneši, lai informētu UR par to patiesajiem labuma guvējiem. Ja tas netiks darīts, filiāli vai pārstāvniecību izslēgs no reģistra.

Tiesības reģistrēt patieso labuma guvēju, nepieņemot atsevišķu lēmumu

Ja uzņēmums neiesniegs atsevišķu pieteikumu patiesā labuma guvēja reģistrācijai līdz 2019.gada 1.jūlijam, bet informācija par patieso labuma guvēju jau iesniegta citu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu ietvaros un veids, kādā īsteno kontroli, izriet tikai no dalībnieka statusa, paredzēts, ka UR, nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrēs patieso labuma guvēju, pamatojoties uz likumu.

Maksātnespējas administrators – patiesais labuma guvējs

Ar grozījumiem noteikts, ka gadījumos, kad augstākās pārvaldības institūcijas amatu juridiskajā personā vai veidojumā ieņem maksātnespējas administrators, viņš uzskatāms par tā patieso labuma guvēju, tomēr jānorāda, ka tikai tiktāl, ciktāl viņš rīkojas sava amata darbības ietvaros. Līdz ar to maksātnespējas procesa administratora kā patiesā labuma guvēja statuss nav saistīts ar viņa kā privātpersonas patiesā labuma guvēja statusu.